การแก้ปัญหาสระลอย  ในการพิมพ์ภาษาไทย ในโปรแกรม Photoshop

 

ปัญหาสระลอยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับงานประเภทกราฟิค  เช่น  กรณีตัวอย่างนี้

คำว่า    กว้าง   จะพบว่า     ไม้โท  อยู่สูงหรือลอย   

วิธีแก้ไข

1.   พิมพ์คำว่า     กว   

2.  กดปุ่ม  Alt  +  0140   (พิมพ์ตัวเลขทีละตัว)   เมื่อปล่อยมือทั้ง 2 ด้าน จะพบ  ไม้โท ดังตัวอย่างนี้         

3.  โค้ดการแก้ปัญหาสระลอย ดังนี้

'    (เอก)

0139 

0134

0155

(โท)

0140

0135  

0156

(ตรี) 

0141

0136

         0157         

(จัตวา) 

0142 

0137 

 0158

(การันต์)

 0143

 0138

0159

 

สำหรับบางอักษรถ้าตัวเดิมดีกว่าก็ไม่ต้องใช้โค้ดเหล่านี้

อิ

อี

อึ

อึ

0129

0130

0131

0132

   

หันอากาศ

อำ

ไม่ไต่คู้

0152

0153

0154

 

อุ

อู

จุดใต้อักษร

0252

0253

0254