สร้างตัวหนังสือ Effect จากพาเลท Action

1. เปิดไฟล์ใหม่เพื่อพิมพ์ตัวอักษร

2. คลิกเมนู  Window เลือก Action

3. คลิืกปุ่ม    ที่อยู่ด้านบนขวาถัดลงมาจากปุ่มปิดของพาเลท Action เลือก

4. พาเลท Text Effects  เลือกแบบอักษรต่าง ๆ จากนั้นคลิกปุ่ม ที่ด้านล่าง พาเลท
    เพื่อให้แบบอัีกษรทำงาน

5. แบบอักษรที่ได้

แบบ Bold Outline

แบบ Cast Shadow

แบบ Sprayed Stencil

                      ฯลฯ