การซอยภาพใหญ่ให้เล็กลง  ทำให้โหลดภาพเร็วขึ้น

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

การโหลดภาพทางเว็บหากเป็นภาพใหญ่จะทำให้โหลดช้ามาก ดังนั้นจึงต้องซอยภาพให้เป็นส่วน ๆ แล้วค่อยวางลงบนเว็บ ดังนี้

1. เปิดภาพในโปรแกรม Adobe Image Ready

2. คลิกเมนู Slices เลือก Divide Slice.

3. กำหนด ซอยลง 5 ชิ้น  ซอยแนวนอนหรือขวาง 4 ชิ้น (อาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แล้วแต่ขนาดของภาพ

6. โปรแกรมจะกำหนดไฟล์ภาพเป็น 20 ชิ้น ตั้งแต่ ไฟล์ 01 ถึง ไฟล์ 20 ให้คลิก เมนู File แล้วเลือก Save Optimized As

7. คลิกปุ่มสร้างโฟล์เดอร์ใหม่

8. ตั้งชื่อโฟล์เดอร์ใหม่ (สมมุติว่า โฟล์เดอร์ Slice)

9. ดับเบิ้ลคลิก โฟล์เดอร์ Slices ให้อยู่ใน Save in  ตั้งชื่อไฟล์, Save as type แล้วคลิก Save

10. ไฟล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในโฟล์เดอร์ Image ที่โปรแกรมสร้างขึ้นมี 20 ไฟล์ ซึ่งสามารถนำไปวางบนเว็บได้

ทำแบบทดสอบหลังเรียน