จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นการเข้าสู่โปรแกรม
ขั้นการสร้างข้อสอบ
ขั้นการบันทึก

โปรแกรม WebQuiz เป็นโปรแกรมที่ทำข้อสอบบนเว็บที่มีความสามารถในการทำข้อสอบแบบสุ่ม คือการเปิดอ่านแต่ละครั้งข้อสอบจะไม่ีใช่ข้อเดิม

ดาวโหลดโปรแกรม  WebQuiz FREE trial version  ไ้ด้ที่ http://www.smartlite.it/en2/download/index.asp

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อหาแล้วตั้งคำถาม เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร สร้างเป็นข้อสอบขึ้นมา

2. เพื่อสามารถสร้างเว็บ E-Learning  อย่างง่าย ๆ และรวดเร็ว

3. สามารถทำแบบทดสอบใน E-book  โดยการ Setlink มาที่ไฟล์แบบทดสอบจากโปรแกรม WebQuiz