ข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก Photoshop 7 เรื่อง Healing Brush จำนวน 10 ข้อ

ชื่อ นามสกุล

คำสั่งให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกหน้าคำตอบที่ถูกในแต่ละข้อจนครบแล้วคลิกส่งคำตอบ  1.Healing Brush Tool คล้ายเครื่องมือใด
ก.Blur Tool
ข.Clone Stamp Tool
ค.Gradient Tool
  2.ขั้นแรกของการ Copy โดยใช้ Healing Tool
ก.กด Alt + บริเวณที่ต้องการ Copy
ข.กด Shift + บริเวณที่ต้องการ Copy
ค.กด Ctrl + บริเวณที่ต้องการ Copy
  3.หลังจากที่ได้ Copy บริเวณที่ใกล้รอยสิว หรือรอยขาดแล้วทำอย่างไร
ก.กด Alt + คลิกเม้าส์วางที่รอยสิว
ข.คลิกเม้าส์วางที่รอยสิวหรือรอยขาดได้เลย
ค.กด Ctrl + คลิกเม้าส์วางที่รอยสิว
  4.เมื่อวางทับรอยสิวแล้ว ควรใช้เครื่องมือใดต่อ
ก.Clone Stamp Tool
ข.Eraser Tool
ค.Blur Tool
  5.คีย์ลัดของเครื่องมือ Blur Tool คือตัวใด
ก.R
ข.S
ค.J
  6.คีย์ลัดของเครื่องมือ Healing Brush Tool คือตัวใด
ก.J
ข.S
ค.R
  7.คีย์ลัดของเครื่องมิอ Clone Stamp Tool คือ
  ข้อมูล เราเรียกกระบวนการนี้ว่า
ก.S
ข.R
ค.J
  8.หลังจากคลิกเม้าส์ที่ Blur Tool แล้วทำอย่างไรต่อ
ก.ถูให้ทั่วภาพ
ข.ถูเฉพาะที่
ค.ถูเบา ๆ ส่วนวางทับบริเวณขอบให้กลมกลืนกับภาพ
  9.ภาพชนิดใดควรใช้ Healing Brush Tool
ก.ภาพที่สวยงามไม่มีที่ติ
ข.ภาพที่มีรอยฉีกขาดหรือภาพใบหน้ามีรอยสิว
ค.ภาพใดก็ได้
  10.ใช้ Healing Brush Toolหรือ Clone Stamp Toolในการแต่งภาพ
  มีรอยขาดเครื่องมือชนิดใดจะดีกว่ากัน
ก.ใช้ Healing Brushภาพดูกลมกลืนมากว่า
ข.ไม่มีความแตกต่างกัน
ค.ใช้ Clone Stamp Tool ดีกว่า