ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี การศึกษา 2555

>ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  มีการมอบตู้ทำน้ำเย็นจากผู้ปกครองของนักเรียนและการมอบทุนการศึกษาของ อบต.แม่สา โดยผู้มอบคือรองนายก อบต.แม่สา เป็นเงิน 20,000 บาท 5 / เม.ย. / 2556
>การประชุมสรุปงานประจำปี ของโรงเรียนบ้านแม่สา ณ รีสอร์ท ในอำเภอแม่ริม เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและการเลี้ยงสังสรรค์ก่อนปิดภารเรียนที่ 2  26 / มี.ค. / 2556
>คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต  โดยสายการบินแอร์เอเซีย ระหว่างวันที่ 16-19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556  ,ภาพชุดที่ 2 19 / มี.ค. / 2556
>งานมุทิตาจิต ฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลแม่สา  ปริญญามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) และตราตั้งพระอุปชฌาย์ พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ วัดสว่างบรรเทิง 15 / มี.ค. / 2556
>โรงเรียนบ้านแม่สาจัดงานอำลาสถาบันให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา  2555  15 / มี.ค. / 2556 
>หน่วยราชการต่าง ๆ ในอำเภอแม่ริม จัดบริการประชาชนในตำบลแม่สา 13 / มี.ค. / 2556
>กิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย เป็นกิจกรรมระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -2  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  11 / มี.ค. / 2556
>สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ริมจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 
> นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านแม่สา เดินทางไกลเข้าค่ายกลางวัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ค่ายตากสิน  5 / มี.ค. / 2556
>กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนระดับชั้น ป.4-5 และ ม.1-2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว น้ำตกมณฑาธาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 28 / ก.พ. / 2556
>นักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา 27 / ก.พ. / 2556
>กิจกรรม TO BE NUMBER ONE, ดอยสุเทพมินิมาราธอน 22 / ก.พ. / 2556
>คณะกรรมจากประเทศเกาหลีการติดตามงานโครงการก่อสร้างห้องประชุมของโรงเรียนบ้านแม่สา  12 / ก.พ. / 2556
>
ค่ายวิชาการแบบเข้มให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ
>ฝ่ายการเงิน-พัสดุ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2  ตรวจสอบการเงิน-พัสดุของโรงเรียนบ้านแม่สา  17 / ม.ค. / 2556
>คณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของโรงเรียนบ้านแม่สา 15 / ม.ค. / 2556
>ภาพกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่สา ครบรอบ 91 ปี 11 / ม.ค. / 2556 
>
คณะครู-นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน-องค์กรส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2556 ณ โรงเรียนบ้านแม่สา 1 / ม.ค. / 2556
>โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาลศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่สา 27 / ก.พ. / 2556
>สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาดูการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) 20 / ก.พ. / 2556
>กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือน ในเดือนนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 8 / ก.พ. / 2556
>นายสินอาจ  ลำพูนพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่สา 24 / ม.ค. / 2556
>วันครู ประจำปี 2556 โดยสมาคมและบุคลากรทางการศึกษาครูแม่ริม จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 16 / ม.ค. / 2556
>
ภาพกิจกรรม Thank you Party
>
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ได้มาประเมินโรงเรียนบ้านแม่สาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง วันที่ 9 เดือนมกราคม 2556 9 / ม.ค. / 2556
>
รวมภาพชุดอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านแม่สา ปี 2556 3 / ม.ค. / 2556
>
ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556  28 / ธ.ค. / 2555
>
โครงการค่ายคุณธรรม “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 150 ปี วันประสูติและครบ 50 ปี บุคคลสำคัญโลก”  ระหว่างวันที่ 24 - 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
>
นักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมแสดงตีกลองสะบัดชัยในงานประเมินผู้ืใหญ่้บ้านท่าไคร้ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 24 / ธ.ค. / 2555
>
คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิด Open Approach ของโรงเรียนบ้านแม่สา  19 / ธ.ค. / 2555
>
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ร่วมกิจกรรมวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม9 / ธ.ค. / 2555
>
โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555  4 / ธ.ค. / 2555
>
สพป.ชม.เขต 2ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  18 / พ.ย. / 2555
>
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมกันนั้นก็แนะนำครูใหม่ที่ย้ายเข้ามา คือคุณครูดนุพร   จุมพิต และมีการเชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแนะนำเรื่องอาชีพสู่อาเซียน  5 / พ.ย. / 2555
>
คณะครูอำเภอแม่ริม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดโดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแมริม  ณ อาคารกล้วยไม้ มหาวิทลัยแม่โจ้   13 / พ.ค. / 2555
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2555 และแจ้งนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ   10 / พ.ค. / 2555
>
โรงเรียนบ้านแม่สาประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 8 พฤษภาม 2555  8 / พ.ค. / 2555
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2555  8 / มี.ค. / 2555 
>
ทัศนศึกษาช่วงวันปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2555   7 / เม.ย. / 2555
>
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  นายชูศักดิ์  ประกอบชัย นำคณะครูโรงเรียนในฝันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  29 / มี.ค. / 2555
>
คณะครู-นักเรียนร่วมกันจัดงานอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554  22 / มี.ค. / 2555
>
คณะนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  ทัวร์  พิษณุโลก    -   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   เขื่อนภูมิพล  พระธาตูบ้านตาก  วันที่ 15-16 มีนาคม 2555   16 / มี.ค. / 2555
>
คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา  16 / มี.ค. / 2555
 >
คุณณัฐนันท์  พิมพิพัฒน  ได้บริจาคนมเปรี้ยวจำนวน 3 ลัง เป็นจำนวน 144 กล่อง มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา   16 / มี.ค. / 2555
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมงานวันอำลาอาลัย แด่ครูจิราภรณ์ เดชนาเกร็ด ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   14 / มี.ค. / 2555

< ปี 54 - 55, ปี 53 , ปี 52>