ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี การศึกษา 2553

>
การสรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2553  2 / เม.ย. / 2554
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาและคณะครูประชุมชี้แจงแก่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมรับเงินค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียน   2 / เม.ย. / 2554
>
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่"  ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์  27 / มี.ค. / 2554 
>
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  21 / มี.ค. / 2554
>
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีการศึกษา 2553   21 / มี.ค. / 2554
>
กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553   16 / มี.ค. / 2554
>
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  2 / มี.ค. / 2554 
>
คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตรวจสุขภาพนักเรียนและให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา   2 / มี.ค. / 2554
>
พิธีเปิดอาคาร "84 พรรษามหาราช" ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ในปีงบประมาณ 2553   25 / ก.พ. / 2554
>
ครูนักศึกษาฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์จาก มหาวิทยาล้ัยขอนแก่น มอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนบ้านแม่สา   15 / ก.พ. / 2554
>
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมจัดงานเปิดป้ายอาคารเรียน 84 พรรษามหาราช  15 / ก.พ. / 2554
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจากโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวร่วมมาแสดงยินดีกับครูอัญชลี  กองเงินที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่สา  11 / ก.พ. / 2554
>
คณะติดตามโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลา เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553    11 / ก.พ. / 2554
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา ศึกษาดูงานบ่อน้ำมันฝางและร่วมกับคณะครู-ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแม่ริม ร่วมยินดีกับตำแหน่งใหม่ของคุณครูวิทยา  วังตาล   10 / ก.พ. / 2554
>
งานร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบให้ครูวิทยา เป็นกิจกรรมอำลาของคุณครูวิทยา  วังตาล เนื่องในโอกาสย้ายไปอยู่กับคู่สมรส  9 / ก.พ. / 2554
>
งานเลี้ยงอำลาคุณครูวิทยา  วังตาล ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอไชยปราการ   8 / ก.พ. / 2554
>
กองทุนหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย   4 / ก.พ. / 2554
>
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่น กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ  3 / ก.พ. / 2554
>
ลุูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 เดินทางไกลและอยู่ค่ายแรมคืนระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2554
>
นักการภารโรงเรียนภายในอำเภอแม่ริม ร่วมใจกันสร้างอาคารชั่วคราว โรงฝึกงานให้แก่โรงเรียนบ้านแม่สา   25 / ม.ค. / 2554
>
คณะกรรมการ สสส. ประชุมดูโครงการพัฒนาสุขภาวะฯ ของโรงเรียนที่เข้าโครงการ  25 / ม.ค. / 2554
>
คณะครูร่วมเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลในการแข่งขันในกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอแม่ริม ปี 2554   21 / ม.ค. / 2554
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สามอบรางวัล การแข่งขันวอลเล่ย์บอลของโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอแม่ริม, รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 60  ณ จังหวัดเชียงราย   20 / ม.ค. / 2554
>
กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอแม่ริม  18 / ม.ค. / 2554
>
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม จัดงานวันครูประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านริมใต้  ภาพชุด 2,  ภาพชุด 3   16 / ม.ค. / 2554
>
คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ณ โรงเรียนบ้านแม่สา  14 / ม.ค. / 2554
>
ท้องฟ้าจำลองได้จัดแสดงเคลื่อนที่สู่โรงเรียนในอำเภอแม่ริม    12 / ม.ค. / 2554
>
ดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ(โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก)และเป็นโรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับหนึ่่งของประเทศไทย ในด้าน BBL   12 / ม.ค. / 2554
>
นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี   11 / ม.ค. / 2554
>
คณะครูเทศบาลแม่ริมอบรมหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยมีคุณครูอุ่นใจ  กันยะมี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านแม่สา   11 / ม.ค. / 2554
>
คณะทันตสาธารณสุขออกตรวจฟันนักเรียนทุกชั้นเรียนในโรงเรียนบ้านแม่สา พร้อมทั้งแจกชุดอุปกรณ์แปรงฟันและยาสีฟันให้แก่นักเรียน   11 / ม.ค. / 2554
>
โรงเรียนบ้านแม่สา ร่วมจัดงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยมีซุ้มนิทรรศการ การแข่งขันการวาดภาพ และการตอบปัญหาชิงรางวัล    8 / ม.ค. / 2554
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554   7 / ม.ค. / 2554
>
มูลนิธิปอเต็กตึ้งมอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนทุกชั้นเรียนเป็นอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน   6 / ม.ค. / 2554
>
คณะครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 (บ้านแม่สาใหม่) ดูงานการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมใหม่ ของโรงเรียนบ้านแม่สา    5 / ม.ค. / 2554
>
สภาวัฒนธรรมฯ, องค์กรส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนบ้านแม่สา จัดให้มีการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2554    1 / ม.ค. / 2554
>
งานรื่นเริงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554    30 / ธ.ค. / 2553
>
การอบรมคุณธรรม ณ วัดสว่างบรรเทิง โดยมีพระอาจารย์สมศักดิ์ จากวัดพระปฐมเจดีย์ มาให้การอบรม   29 / ธ.ค. / 2553
>
อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมสอบ O-NET ของโรงเรียนในเขต 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ    28 / ธ.ค. / 2553 
>
การนำเสนอ Best Practice (นำเสนอบนเวที) ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว    24 / ธ.ค. / 2553
>
การเดินทางไกลอยู่ค่ายแรมคืนและสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อำเภอแม่ริม   21 / ธ.ค. / 2553
>
จัดแข่งขัน best practice ของโรงเรียนและครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเขต 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   19 / ธ.ค. / 2553
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือและทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย   15 / ธ.ค. / 2553
>
 โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สา ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2553  ณ กรุงเทพฯ - ปทุมธานี - ชลบุรี   14 / ธ.ค. / 2553
>
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553   3 / ธ.ค. / 2553
>
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่   2 / ธ.ค. / 2553
>
สนามสอบธรรมศึกษา   26 / พ.ย. / 2553
>
คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ เข้าสังเกตการสอน ห้องเรียนวิจัยบทเรียนคณิตศาตร์   25 / พ.ย. / 2553
>
งานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2553   23 / พ.ย. / 2553
>
งานประเพณียี่เป็งประจำปี 2553    19 / พ.ย. / 2553
>
บริษัทซัสโก้ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน   19 / พ.ย. / 2553
>
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สา   19 / พ.ย. / 2553
>
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถตอบกระทู้ธรรมะได้ทั้ง 3 รางวัล คือ ชนะเลิศที่ 1 - 3   18 / พ.ย. / 2553
>
ลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายแม่ริม 3 อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือแทนคูณ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2553
>
โรงเรียนในเครือข่ายแม่ริม 3 คัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   11 / พ.ย. / 2553
>
ประชุมผู้ปกครองและการให้ความรู้เรื่องระบบดูแลนักเรียน นอกจากนั้นยังมีการแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2553   10 / พ.ย. / 2553
>
กฐินวัดสว่างบรรเทิง จากคณะศรัทธาวัดโพธิ์กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนบ้านแม่สา ได้ร่วมแสดงในงานต้อนรับ    8 / พ.ย. / 2553
>
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนนานาชาติ เปรม ติลสูลานนท์   6 / พ.ย. / 2553
>
การประชุมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการเรียนการสอนในระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   5 / พ.ย. / 2553
>
คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วม Apec 2003  นานาชาติ  ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2553   4 / พ.ย. / 2553
>
ครูและตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนบ้านแม่สาเข้ารับการอบรมเรื่องหุ่นยนต์   1 / พ.ย. / 2553
>
คณะกรรมการติดตามผลการใช้คอมพิวเตอร์งบประมาณ SP2  26 / ต.ค. / 2553 
>
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 -3) โรงเรียนบ้านแม่สา ทัศนศึกษาสวนราชพฤกษ์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553
>
English Day Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศุึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่สา ระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2553
>
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553
>
แสดงความยินดีกับคุณครูรสชรินทร์  คำโพธิ์ที่ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นตอง  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   13 / ต.ค. / 2553
>
งานเลี้ยงอำลาบุคลากรในโรงเรียนบ้านแม่สา ด้วยรักและผูกพัน คุณครูสุนทรี  อินทวิวัฒน์  คุณครูวิไลวรรณ  หล่ายศรีและการเลื่อนสู่ตำแหน่งใหม่ของคุณครูรสชรินทร์ คำโพธิ์     8 / ต.ค. / 2553
>
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ  8 / ต.ค. / 2553
>
การนำเสนอโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1 / ต.ค. / 2553
>
งานมุทิตาจิตแก่ครูในกลุ่มทักษิณเดิม   30 / ก.ย. / 2553
>
สมาคมครุและบุคลากรทาางการศึกษา จัดงานเกษียณอายุราชการ ครูผู้เกษียณอายุราชการ  30 / ก.ย. / 2553
>
การอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ระดับช้้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   23 / ก.ย. / 2553
>
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 60 ทุุน แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี   21 / ก.ย. / 2553
>
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Studey) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 16 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านแม่สา
>
คณะกรรมการประเมินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนบ้านแม่สา เพื่อดูการทำงานของคณะกรรมการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  15 / ก.ย. / 2553
>
การทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันศุกร์แรกของเดือนกันยายน พ.ศ. 2553  3 / ก.ย. / 2553
>
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภัฎเชียงใหม่ ทดลองสอนระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553 มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนบ้านแม่สา    3 / ก.ย. / 2553
>
การฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาและฟังการอบรมจากครูประจำชั้น   20 / ส.ค. / 2553
>
งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553  18 / ส.ค. / 2553
>
สัปดาห์เยี่ยมบ้านของ สพฐ. คณะครูพร้อมกันออกเยี่ยมบ้านตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลแม่สา ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553   17 / ส.ค. / 2553
>
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2553   12 / ส.ค. / 2553
>
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น) เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรม  ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553  6 / ส.ค. / 2553
>
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2553   29 / ก.ค. / 2553
>
คณะครู-นักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาถวายเทียนพรรษา ณ วัดในตำบลแม่สา   23 / ก.ค. / 2553
>
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาชมละครวรรณคดีในบทเรียน จากคณะละครคนทำคนดูมาแสดงเรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร  9 / ก.ค. / 2553
>
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ - เนตรนารี  1 / ก.ค. / 2553
>
การจัดงานชุมนุมผู้นำเยาวชนคน 3D ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33   24 / มิ.ย. / 2553 
>
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลระบบ Windows Server 2003   22 / มิ.ย. / 2553
>
ค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านแม่สา, วัดทรายมูล, บ้านสะลวงนอก,บ้านกาดฮาวและบ้านนาหืก ระหว่างวันที่ 16-18 เดือนมิถุนายน 2553
>
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2553   10 / มิ.ย. / 2553
>
อบรมโปรแกรมสร้างสื่อสามมิติ เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 มิติ  8 / มิ.ย. / 2553
>
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ร่วมลงนาม ปฏิญญา "เยาวชนนครเชียงใหม่ ไม่ต้องการบุหรี่"  7 / มิ.ย. / 2553
>
สัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2553   27 / พ.ค. / 2553
>
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553   21 / พ.ค. / 2553
>
เครือข่ายแม่ริม 3 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูภาสินี ทรัพย์สิริโรจน์ที่ย้ายจากโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7   21 / พ.ค. / 2553
>
อบรมบูรณาการ ICT รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 - 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553  17 / พ.ค. / 2553
>
การอบรมความรู้เกี่ยวกับ ICT ของโรงเรียนในฝันภายใน สพท.ชม. เขต 2   4 / พ.ค. / 2553
>
แสดงความยินดีกับคุณครูอัปสร  ศิลปาจารย์ การย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  4 / พ.ค. / 2553
>
การอบรมเครือข่ายแกนนำประชาสัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 26-27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553  26 / เม.ย. / 2553
>
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)และวิธีการแบบเปิด ระหว่างวันที่ 30-31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  16 / เม.ย. / 2553

< ปี 54 - 55, ปี 53 , ปี 52>