ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี การศึกษา 2552
>
สรุปโครงการประจำปี 2552 และเลี้ยงรับ-ส่ง   8 / เม.ย. / 2553
>
คณะครูเชียงใหม่-ลำปาง ทัศนศึกษาเวียตนามระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน พ.ศ. 2553
>
การประชุมผู้ปกครองและผุ้ปกครองตัวแทนชั้นเรียน เพื่อแจ้งผลการศึกษาและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน  28 / มี.ค. / 2553
>
มอบำห .   28 / มี.ค. / 2553
>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดอบรมครูสอนดนตรีพื้นบ้าน   24 / มี.ค. / 2553
>
การจัดกิจกรรม Open Class   17 / มี.ค. / 2553
>
กิจกรรมขอบคุณครูนิติวัฒิ (โป้ง)ที่ได้สอนมาครบ 1 ปีการศึกษา 16 / มี.ค. / 2553
>
วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2552    12 / มี.ค. / 2553
>
โครงการเสวนาปัญหาสาธารณสุขในสถานศึกษา จัดโดยสถานีอนามัยตำบลแม่สา   11 / มี.ค. / 2553
>
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553  9 / มี.ค. / 2553
>
โรงเรียนบ้านแม่สาจัดแสดงหลักสูตรให้แก่นักเรียนเพื่อทำความเข้าใจในหลักสูตรใหม่   9 / มี.ค. / 2553
>
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกันอภิปรายและศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ์น้ำ แล้วสรุปผลแนวทางการอนุรักษ์น้ำ   17 / ก.พ. / 2553
>
คณะกรรมการกองทุนเงินล้านหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา จำนวน 5 ทุน   12 / ก.พ. / 2553 
>
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการคุณธรรมในสถานศึกษา  11 / ก.พ. / 2553
>
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่(ชั้น ป.4-5, ม.1-2)  ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553   10 / ก.พ. / 2553
>
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2553   5 / ก.พ. / 2553
>
โครงการกีฬาสร้างความสามัคคีปวงชน สร้างคนสู้เศรษฐกิจไทย โดยแข่งขันระหว่างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ริม   29 / ม.ค. / 2553
>
คณะครู-นักเรียนช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6) ทัศนศึกษาจังหวัดลำปางโดยรถไฟ กราบพระวัดปงสนุก,วัดพระธาตุลำปางหลวง,สุสานไตรลักษณ์  18 / ม.ค. / 2553
>
งานวันครูอำเภอแม่ริม ประจำปี 2553,  ภาพชุดที่ 2,   ภาพชุดที่ 3   16 / ม.ค. / 2553
>
คณะครู-นักเรียนช่วงชั้นที่ 1(ป.1 - 3) โรงเรียนบ้านแม่สา ทัศนศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง   15 / ม.ค. / 2553
>
คณะครู-นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย  14 / ม.ค. / 2553
>
วันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่สาครบรอบ 88 ปี   11 / ม.ค. / 2553
>
โรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่ อบต.แม่สา  9 / ม.ค. / 2553
>
โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่โรงเรียนบ้านแม่สา   8 / ม.ค. / 2553
>
คณะครู สพท.ชม. เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เขต 2    8 / ม.ค. / 2553
>
นักเรียนชั้น ป.6 ถึงชั้น ม.3 เข้ารับอบรมตามโครงการการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการล่อลวง   7 / ม.ค. / 2553
>
นักเรียนชั้น ป.4-5, ม.1 อบรมการทำบัญชีครัวเรือน   4 / ม.ค. / 2553  
>
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกับส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่นและประชาชนในตำบลแม่สา ร่วมกันทำบุญในวันขึ้นปีใหม่  1 / ม.ค. / 2553
>
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของโรงเรียนบ้านแม่สา   30 / ธ.ค. / 2552 
>
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายแม่ริม 3 เกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, ภาคบ่าย  28 / ธ.ค. / 2552
>
ชมรมภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันจัดกิจกรรมคริสต์มาสประจำปี   25 / ธ.ค. / 2552
>
นักเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ชมรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5   24 / ธ.ค. / 2552
>
การเดินทางไกลอยู่ค่ายแรมคืนและสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อำเภอแม่ริม   ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2552
>
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาเด็กดี V-Star รวมงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 4 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี   12 / ธ.ค. / 2552
>
ครูและนักเรียนเด็กดี V-Star โรงเรียนบ้านแม่สา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  กรุงเทพฯ  - เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม พ.ศ.2552   9 / ธ.ค. / 2552
>
งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   9 / ธ.ค. / 2552
>
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   5 / ธ.ค. / 2552
>
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 82 พรรษา   4 / ธ.ค. / 2552
>
การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสีนักเรียนรอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2552  4 / ธ.ค. / 2552
>
คณะละครคนทำคนดูแสดงละครพูดเรื่องมัทนะพาธา  1 / ธ.ค. / 2552
>
การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสี ประจำปี 2552  30 / พ.ย. / 2552
>
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ของ สพท.ชม. เขต 2   27 / พ.ย. / 2552
>
คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่สา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวันวชิราวุธ วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
>
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนเครือข่ายแม่ริม 3   20 / พ.ย. / 2552
>
ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ของเดือนพฤศจิกายน 2552   20 / พ.ย. / 2552
>
โครงการสร้างสุขภาพ ด้วยสุขบัญญํติแห่งชาติ 10 ประการ    11 / พ.ย. / 2552
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา มอบวุฒิบัตรให้แก่แกนนำเยาวชน ที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง HIV ประจำปี 2552  10 / พ.ย. / 2552
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาเข้ารับการอบรมการวัดผล-ประเมินผลตามหลักสูตร 2551   10 / พ.ย. / 2552
>
การประดิษฐ์กระทงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ของจังหวัดเชียงใหม่  2 / พ.ย. / 2552
>
คณะครุโรงเรียนบ้านแม่สา ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  28 / ต.ค. / 2552
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา ดูงานการเตรียมการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนบ้านหนองไคร้  21 / ต.ค. / 2552
>
การอบรมสัมมนาสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในฝัน รุ่น 2-3  20 / ต.ค. / 2552
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาจัดงานเลี้ยงอำลาแด่คุณครูสมจิต วงศศรี ที่เกษียณอายุราชการ, คุณครูดวงฤทัย ประเสริฐสังข์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  8 / ต.ค. / 2552
>
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูสมจิต  วงศ์ศรี มีผู้สูงอายุในชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต..  8 / ต.ค. / 2552
>
Pof.Simizu พร้อมคณะเยี่ยมชมชั้นเรียน ป.1, ป.4 ที่ใช้การสอนแบบ Open Approach เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา ร่วมเดินทางแสดงความยินดีกับคุณครูดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่   28 / ก.ย. / 2552
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมและการประกวดเรียงความของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  28 / ก.ย. / 2552
>
การอบรมปฏิบัติการ การบริหารจัดการ Web Server    21 / ก.ย. / 2552
>
โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน โดยคณะนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  17 / ก.ย. / 2552
>
โครงการประชุมให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกต้้ง(กปน.)   3 / ก.ย. / 2552
>
นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าอบรมคุณธรรม ณ วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
>
ตลาดวิชา  ตลาดความคิด จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนบ้านศาลา  31 / ส.ค. / 2552
>
English Day Camp 2009 at Maesa School Maerim Chiangmai   28 / ส.ค. / 2552
>
นิทรรศการโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   27 / ส.ค. / 2552
>
อบรมการถ่ายภาพ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  22 / ส.ค. / 2552
>
ค่ายเพื่อการเรียนรู้ประชาธปไตยและการเลือกตั้ง" ของ สพท.ชม. เขต 1 - 3   21 / ส.ค. / 2552
>
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การท่องเที่ยว ในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น  17 / ส.ค. / 2552
>
ประมวลภาพไม้ดอก-ไม้ประดับภายในโรงเรียนบ้านแม่สา ...16 / ส.ค. / 2552
>
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสว่างบรรเทิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  16 / ส.ค. / 2552
>
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่.เขต 2 ประเมินระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สา  14 / ส.ค. / 2552 
>
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2522  12 / ส.ค. / 2552
>
ประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนชั้นเรียนละ 6 คน เข้าประชุมให้ความรู้ เรื่องการให้ความรู้หลักสูตร 2551  10 / ส.ค. / 2552
>
โรงเรียนบ้านแม่สา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552   2 / ส.ค. / 2552
>
คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เข้าร่วมลงนามในปฏิญญา "เยาวชนนครเชียงใหม่ ไม่ต้องการควันบุหรี่"  14 / ก.ค. / 2552
>
ถวายเทียนพรรษาปี 2522   3 / ก.ค. / 2552
>
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มลูกเสือ ร.ร.บ้านแม่สา  1 / ก.ค. / 2552
>
กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตร  30 / มิ.ย. / 2552
>
กิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กดีศรีแม่สา ของโรงเรียนบ้านแม่สา  17 / มิ.ย. / 2552
>
โรงเรียนบ้านแม่สาได้จัดพิธีการไหว้ครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552   11 / มิ.ย. / 2552
>
การเสวนาการป้องกันโรคเอดส์ในเด็กวัยรุ่น: การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่และโรงเรียน โครงการพัฒนาเยาวชน  31 / พ.ค. / 2552
>
การอบรมปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ ของคณะครูเครือข่ายพัฒนาความสามารถแม่ริม 3   29 / พ.ค. / 2552
>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดอบรมโปรแกรมปฏิบัติการ Sever 2003   25 / พ.ค. / 2552
>
โรงเรียนบ้านแม่สาได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    13 / พ.ค. / 2552
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีศึกษาชั้นเรียน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
>
คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ตรวจดูความพร้อมในการใช้หลักสูตร 2551  4 / พ.ค. / 2552
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา เข้ารับการอบรมการเขียนแผน backward design   9 / เม.ย. / 2552
>
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งผลการเรียนและรับค่าเครื่องแบบ-อุปกรณ์การเรียน สำหรับปีการศึกษา 2552  6 / เม.ย. / 2552
>
โรงเรียนบ้านแม่สาจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อเตรียมการจัดซื้อแบบเรียนและเสื้อผ้าให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    1 / เม.ย. / 2552 
>
กองทุนหมู่บ้านแม่สาและ อบต.แม่สา เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่สา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2552
>
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2552 
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา เข้ารับการอบรมหลักสูตร 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  26 / มี.ค. / 2552
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สานายโกวิท  หมื่นทา และคณะครูร่วมชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน    25 / มี.ค. / 2552
>
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551   25 / มี.ค. / 2552
>
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2551  โดยมี นายสมศักดิ์ บัวสอด สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธี   17 / มี.ค. / 2552
>
กิจกรรมวันหนูน้อยดอกบัวแย้มของนักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนบ้านแม่สา ก่อนปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2551  16 / มี.ค. / 2552
>
กิจกรรมแด่คุณครูด้วยดวงใจ ..ในวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551   13 / มี.ค. / 2552
>
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม 2552  6 / มี.ค. / 2552
>
โรงเรียนบ้านแม่สา จัดกิจกรรม English Day Camp 2009 สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2551   4 / มี.ค. / 2552
>
กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรม ที่ต้องการให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และได้เรียนรู้ถึง ฏมิทัศน์ของต่างจังหวัด   9 / ก.พ. / 2552
>
รวมภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา  ณ วัดสว่างบรรเทิง    9 / ก.พ. / 2552 

< ปี 54 - 55, ปี 53 , ปี 52>