หมวด 800

000069 895.9111 กาพย์เห่เรือ ธรรมธิเบศร์ไชยเชษรฐ์สุริวงศ์
000075 895 วรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7 เอกรัตน์ อุดมพร
000091 808.51 ไม่ยากถ้าอยากฉลาดพูด โอ ซู จีน
000152 895.914 มัทนะพาธา(ฉบับการ์ตูน) ชลลดา  ชะบางบอน
000273 895.911 มหาชเล ฉลอง  โหลสกุล
000364 895.9112 พระอภัยมณีคำกลอน สุนทร โวหาร (ภู่)
000365 895.9112 พระอภัยมณีคำกลอน สุนทร โวหาร (ภู่)
000366 895.9112 พระอภัยมณีคำกลอน สุนทร โวหาร (ภู่)
000367 895.9112 พระอภัยมณีคำกลอน สุนทร โวหาร (ภู่)
000368 895.9112 พระอภัยมณีคำกลอน สุนทร โวหาร (ภู่)
000369 895.9112 พระอภัยมณีคำกลอน สุนทร โวหาร (ภู่)
000370 895.9112 พระอภัยมณีคำกลอน สุนทร โวหาร (ภู่)
000371 895.9112 พระอภัยมณีคำกลอน สุนทร โวหาร (ภู่)
000374 895.9112 อิเหนา พุทธเลิศหล้านภาลัย
000375 895.9112 อิเหนา พุทธเลิศหล้านภาลัย
000376 895.9112 อิเหนา พุทธเลิศหล้านภาลัย
000377 895.9112 อิเหนา พุทธเลิศหล้านภาลัย
000418 895.9111 กาพย์เห่เรือ ธรรมธิเบศร์ไชยเชษรฐ์สุริวงศ์
000419 895.9111 กาพย์เห่เรือ ธรรมธิเบศร์ไชยเชษรฐ์สุริวงศ์
000420 895.9111 กาพย์เห่เรือ ธรรมธิเบศร์ไชยเชษรฐ์สุริวงศ์
000421 895.9111 กาพย์เห่เรือ ธรรมธิเบศร์ไชยเชษรฐ์สุริวงศ์
000422 895.911008 บทกวีร่วมสมัย ศิวกานต์ ปทมสูติ
000423 895.911008 บทกวีร่วมสมัย ศิวกานต์ ปทมสูติ
000424 800 ดอกไม้ในวรรณคดีไทย วัชรี กาชัย
000425 800 นกในวรรณคดีไทย วัชรี กาชัย
000426 800 พรรณไม้ในวรรณคดีไทย วัชรี กาชัย
000427 800 ปลาในวรรณคดีไทย วัชรี กาชัย
000428 800 สัตว์ในวรรณคดีไทย วัชรี กาชัย
000429 895.9112 นิราศเดือน พรหมสมพัตสร(นายมี)
000431 891.23 นิทานเวตาล ๑ พิทยาลงกรณ์
000432 891.23 นิทานเวตาล ๒ พิทยาลงกรณ์
000433 891.23 นิทานเวตาล ๓ พิทยาลงกรณ์
000434 891.23 นิทานเวตาล ๔ พิทยาลงกรณ์
000435 891.23 นิทานเวตาล ๕ พิทยาลงกรณ์
000436 891 ชีวิตในวรรณคดี ชไมพร  พรเพชรพิพัฒน์
000437 895.914 ราชาธิราช ตอนกำเนิดมะกะโท เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
000438 895.914 ราชาธิราช ตอนพลายประกายมาศ เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
000439 895.914 ราชาธิราช ตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
000440 800 รวมบทสักวาและบทร้อยกรอง พชร ปิ่นสุวรรณ (รวบรวม)
000441 895.9113 โครงทวาทศมาส เยาวราชและคณะ
000442 895.9112 ระเด่นลันได มนตรี(ทรัพย์)
000533 808.1 เรียงถ้อย ร้อยกรอง เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริโชค
000534 808.1 เรียงถ้อย ร้อยกรอง เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริโชค
000571 888 นิทานอีสป  อีสป
000572 888 นิทานอีสป  อีสป
000614 800 นางในวรรณคดี ปิยตา  วนพันทน์
000708 895 เดินตามรอย วันเนาว์ ยูเด็น
000709 895 เดินตามรอย วันเนาว์ ยูเด็น
000758 895.914 ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา พระคลัง(หน)
000801 808.5 46 วิธีฝึกวันละนิดฉลาดคิดฉลาดพูด โน จี ยอง 
000831 895.118 รามเกียรติ์ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
000893 800 โวหารในวรรณคดีไทย วิเชียร เกษประทุม
000896 888 100 นิทานอีสป อานนท์ อาทิตย์อุทัย
000909 895.913 ย่ามวิเศษ โชติ ศรีสุวรรณ
000945 895.914 ราชาธิราช ตอนกำเนิดมะกะโท พระคลัง(หน)
000946 895.914 ราชาธิราช ตอนพลายประกายมาศ พระคลัง(หน)
000990 895.913 ส้มสีม่วง ขวัญใจ เอมใจ
000994 895 เงาะป่า จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
001054 895 เล่าเรื่องกามนิต - วาสิฏฐี วิเชียร เกษประทุม
001138 823.914 ตะลุยโลกสรรพสัตว์ แชนเซลเลอร์.เดบอราห์
001139 823.914 ตะลุยต่างแดน แชนเซลเลอร์.เดบอราห์
001142 888 นิทานอีสป ชุด 3 อานนท์ อาทิตย์อุทัย
001143 888 นิทานอีสป ชุด 4 อานนท์ อาทิตย์อุทัย
001144 888 นิทานอีสป ชุด 5 อานนท์ อาทิตย์อุทัย
001145 888 นิทานอีสป ชุด 6 อานนท์ อาทิตย์อุทัย
001180 895.9112 พระอภัยมณี ยอดนิยายยิ่งใหญ่ระดับโลก เอกรัตน์ อุดมพร
001182 802 เกร็ดวรรณคดี บุญเกิด รัตนแส
001191 895.9112 พระอภัยมณี เล่ม1 พระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่)
001192 895.4112 อิเหนา พุทธเลิศหล้านภาลัย
001193 895.4112 รามเกียรติ์ ตอนพาลีสอนน้อง กรมศิลปากร
001283 800 คนรักของความเศร้า อังคาร จันทาทิพย์