ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่สา ยินดีตอนรับ

หนังสือดีน่าสนใจ

หมวด 800

 


อิเหนา

บทละครเรื่องอิเหนา เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เป็นบทละครเรื่องยาวที่ผู้คนชื่นชอบมากกว่าบทละครรำอื่นๆ และวรรณคดีสโมสรได้ประกาศยกย่อง
เมื่อ พ.ศ. 2459 ว่าเป็นยอดของบทละครรำ เป็นหนังสือที่แต่งดีทั้งเนื้อความ บทกลอน
และกระบวนในการเล่นละคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงยกย่องเสริมว่าดีสำหรับการศึกษา
ประเพณีไทยในสมัยโบราณของไทยด้วย เพราะทรงพระราชนิพนธ์สอดแทรกประเพณีสำคัญๆตรงตามตำราราชประเพณีทุกประการ สำนักพิมพ์วิสดอมพิจารณาเห็นควรถึงคุณค่าของพระราชนิพนธ์นี้ สมควรรักษาและส่งเสริมให้คงอยู่สืบเนื่องตลอดไป จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง โดยจัดพิมพ์ตามต้นฉบับซึ่งหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครในรัชกาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รวบรวมชำระไว้

รายชื่อหมวดหนังสือ 800

 

คลิกดูรายชื่อหนังสือหมวด 800 ที่ลงทะเบียนไว้