บุคลากรปีการศึกษา

kovit

kumlai

นายโกวิท  หมื่นทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา
วุฒิ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
Email : kovit2509@hotmail.com.com
นางกำไล  เอี่ยมงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
Email: Krukamlai2502@gmail.com

aree

jim

นางอารีย์ ธรรมเสนา
ครูชำนาญการ
วุฒิ  ค.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2
Email: kruaoy.aree@gmail.com
นางอุ่นใจ  กันยะมี
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ. สังคมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Email : Aunjai.kanyamee@gmail.com

yao2

pui

นางอุ่นใจ  กันยะมี
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ. สังคมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Email : Aunjai.kanyamee@gmail.com
นางศิริรัตน์  ดอกจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ  ค.บ.ภาษาไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Email : krurat24122499@gmail.com

noi

lalita

นางสาวชลกนก   สารศรี
ครูชำนาญการ
วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Email:nunoi8867@hotmail.co.th
นางสาวลลิตา  สร้อยแก้ว
ครู คศ.1
วุฒิ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Email : noname_mu_mu@hotmail.com

air

nee

นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Email : anongpord.air.54@gmail.com
นางสุนีย์  ทรัพย์นิยมพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Email:kru_sunee@hotmail.com

pimprapai

ploy

นางพิมพ์ประไพ   กุลประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศศ.ม. การประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Email : pimprapai-k@hotmail.com
นางพลอยปภัส    คำภีระ
ครู คศ.1
วุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Email : nou.poohping@gmail.com

pimjai

kai

นางสาวพิมใจ  ใบชมภู่
ครูชำนาญการ
วุฒิ ศษ.ม. ภาษาไทย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Email :pim_jai@live.com
นางนพมาศ  ทิพย์แสง
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Email : kai_noppas@hotmail.com

noi2

lai

นายสุนทร แสนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.บ. พลศึกษา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Email : kookkook20092107@hotmail.com
นางสาวกัณธริศชา  สกุลครู
ครูชำนาญการ
วุฒิ  รป.ม. รัฐศาสตร์
ครูพิเศษ  กอท., นาฏศิลป์, ครูธุรการ
Email :kuntaricha@gmail.com

lalana

brain

นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์
ครูชำนาญการ
วุฒิ วท.ม. วิทยาศาสตร์
Email : boonyaarak@gmail.com
MR.BRIAN. TRAYER
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Email :

nok

nak

นางสาวทรงศรี จันทร์ตา
ครูพี่เลี้ยง LD
วุฒิ บธบ.การบริหารการตลาด
Email : noksongsri @gmail.com
นายอรรถพงศ์  ขันมะลิ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Email : atp.kml@gmail.com
 king  55555
 นายกิ่งทอง จันทร์ตรง
พนักงานบริการ
วุฒิ ม.6
นายจิรายุ    ต้อตานา
ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตร์ (ดนตรีศึกษา)
Email : coorapug14387@gmail.com

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.