บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่สา

theerayoot1

kumlai

นายธีรยุทธ  บุญธง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา
วุฒิ ศษ.บ. การประถมศึกษา,
การบริหารการศึกษา
Email : t.yut2507@gmail.com
นางกำไล  เอี่ยมงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
Email: Krukamlai2502@gmail.com

aree

yao2

นางอารีย์ ธรรมเสนา
ครูชำนาญการ
วุฒิ  ค.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2
Email: kruaoy.aree@gmail.com
นางดนุพร  จุมพิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ. สังคมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Email :

noi

lalita

นางสาวชลกนก   สารศรี
ครูชำนาญการ
วุฒิ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Email:nunoi8867@hotmail.co.th
นางสาวลลิตา  สร้อยแก้ว
ครู คศ.1
วุฒิ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Email : noname_mu_mu@hotmail.com

ranisporn

nee

นางสาวรณิษพร แคว้นไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Email : อีเมล : teacherkwa@gmail.com
นางสุนีย์  ทรัพย์นิยมพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Email:kru_sunee@hotmail.com

pimprapai1

kai

นางพิมพ์ประไพ   กุลประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศศ.ม. การประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Email : pimprapai-k@hotmail.com
นางนพมาศ  ทิพย์แสง
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Email : 
kai_noppas@hotmail.com

ploy

pimjai

นางพลอยปภัส    คำภีระ
ครู คศ.1
วุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Email : nou.poohping@gmail.com
นางสาวพิมใจ  ใบชมภู่
ครูชำนาญการ
วุฒิ ศษ.ม. ภาษาไทย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Email :pim_jai@live.com

lai

lalita

นางสาวกัณธริศชา  สกุลครู
ครูชำนาญการ
วุฒิ  รป.ม. รัฐศาสตร์
ครูพิเศษ  กอท., นาฏศิลป์, ครูธุรการ
Email :kuntaricha@gmail.com
นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์
ครูชำนาญการ
วุฒิ วท.ม. วิทยาศาสตร์
Email : boonyaarak@gmail.com

55555

lalana

นายจิรายุ    ต้อตานา
ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตร์ (ดนตรีศึกษา)
Email : coorapug14387@gmail.com
นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์
ครูชำนาญการ
วุฒิ วท.ม. วิทยาศาสตร์
Email : boonyaarak@gmail.com

sirikarn

aunshuon

นางศิริกานต์  เฟยศรี
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
วุฒิ  ศษ.บ.สังคมศึกษา
Email:tiktok_ok@hotmail.com
นางสาวอัญชุอร แก้วป้อม
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
วุฒิ วท.บ.คณิตศาสตร์
Email : aunshuon551 @gmail.com

nok

brain

นางสาวทรงศรี จันทร์ตา
ครูพี่เลี้ยง LD
วุฒิ บธบ.การบริหารการตลาด
Email : noksongsri @gmail.com
MR.BRIAN. TRAYER
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Email :
king
   นายกิ่งทอง จันทร์ตรง
พนักงานบริการ
วุฒิ ม.6
 new  new
….
…..

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.