ครูฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2559

ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2558

tanat

kamolwan

นายธนัตถ์ พาสุข
นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู
วิชาเอกคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวกมลวรรณ ฐานะกาญจน์
นักศึกษาฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพครู
วิชาเอกคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

panrat

kamolrat

นางสาวพรรณรัตน์ แก้วหาญ
นักศึกษาปฎิบัติกงานวิชาชีพครู
วิชาเอกพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่
นางสาวกมลรัตน์ เมืองใจ
นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

kriang

patcharaporn

นายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์
นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู
วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ
นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู
วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

wananya

new

นางสาววนัญญา บุญเรือง
นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู
วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

new

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.