คณะกรรมการสถานศึกษา

408094_522026801143796_890138392_n-1

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 นายสมบูรณ์   สมแก้ว ประธานคณะกรรมการ
2 นายอุดม   เตจินะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายสมทบ  นันทะเสน กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 นางรัชนี  สุเมธะ กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
5 นางกำไล  เอี่ยมงาม กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
6 นายชุมพล  คำยอดใจ กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้แทนชุมชน
7 นายพงศกร  ใจบุญ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
8 พระครูวิบูล  ธรรมพิพัฒน์ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายโกวิท  หมื่นทา กรรมการและเลขานุการ

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.