ประวัติโรงเรียน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

map

โรงเรียนบ้านแม่สา  ตั้งอยู่ เลขที่ 50 หมู่ที่ 4   รหัสประจำบ้าน 5007- 0148571 ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม    จังหวัดเชียงใหม่    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พิกัดโรงเรียน 18.892899, 98.953408เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  11 มกราคม  พ.ศ. 2465  โดยอาศัยศาลาวัดแม่สาน้อย (วัดสว่างบันเทิงในปัจจุบัน) ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าไคร้  วัดแม่สาน้อย      เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2470  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่นอกวัดแม่สาน้อยทางทิศตะวันออกติดกับกำแพง

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2479  ได้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป. 1 ก. ทำด้วยไม้ขนาดกว้าง 8 X 18 ม. ณ สถานที่ โรงเรียนในปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สา”  (ราษฎร์บำรุงศึกษา) และในปีเดียวกันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านแม่สา”

      ปี พ.ศ. 2500  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. (ตึก) ขนาด 12 X 36 ม.  ซึ่งใช้เป็นสถานที่เรียนในปัจจุบัน โดยอาศัยเงินงบประมาณจากรัฐบาล 50,000 บาท  ราษฎรสมทบ 50,000 บาท  รวมเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2503 อาคารชื่อ “รัฐราษฎร์อุปถัมภ์”

     ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก.  ตึก ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง  เป็นเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ชื่ออาคารรัฐประศาสน์วิทยาและได้ทำพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียน     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 และได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปีที่ 6

    ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง ขนาดกว้าง 7 X 21 ม. เป็นเงิน 127,000 บาท    (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

    ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงฝึกงาน) 1 หลัง

     ปีการศึกษา 2528 ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. ตึก 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แล้วเสร็จและเริ่มเรียน 7 ตุลาคม พ.ศ. 2528

     ปีการศึกษา 2534  ได้สร้างห้องสมุด 1 หลัง  โดยขอบริจาคจากผู้ปกครองและคณะกรรมการศึกษา

    ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     ปีการศึกษา 2544  วันที่ 11 – 15 กันยายน 2544  ได้รับการประเมินจากสำนักงานประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เป็นรุ่นแรกของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (1 ใน 11 โรงเรียน)

    ปีการศึกษา 2545      ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายใช้หลักสูตรสถานศึกษา (1 ใน 24 โรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่)  ได้ใช้หลักสูตรใหม่ในปีแรกของทั้ง 3 ช่วงชั้น  (เริ่มสอนวันที่ 16 พฤษภาคม 2546)

     ปีการศึกษา 2546  ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการสุขภาพเพื่อเข้าชิงระดับเหรียญทองในเขตการศึกษา 8  และได้รับเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการอ่านดีเด่น   และได้ถ่ายทำวิดีทัศน์การอ่านของโรงเรียนเพื่อนำเสนอต่อสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติต่อไป

    ปีการศึกษา 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ BBL, โรงเรียนแกนนำใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551, โรงเรียนทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเปิดชั้นเรียน (Open approch), โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3, โรงเรียนในโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศน์

    ปัจจุบันมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน  25 ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียน 229 คน  ครู 17 คน  ชาย 4 คน  หญิง 13 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน นักการภารโรง 1 คน  ปัจจุบันมีนายธีรยุทธ บุญธง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

     ทุกครั้งที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไปราชการหรือลาป่วย,ลากิจ จะมอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้รักษาราชการแทนคือนางกำไล  เอี่ยมงาม

ใส่ความเห็น