ผลงานครูโรงเรียนบ้านแม่สา

รวมผลงานของครูโรงเรียนบ้านแม่สา
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสุขภาพอนามัย โดย นางสายใจ  โพดกาลง

โครงงานวิทยศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยนางอัญชลี กองเงิน

การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเปิด   โดยนางสุพรรณ  รอบเมือง

แบบเสนอรายงานการสอนภาษาไทย   โดยนางสุพรรณ  รอบเมือง

- บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.(คอมพิวเตอร์) โดยนายธงจักร อยรังสฤษฎ์กูล

- ตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยนางสาวอัปสร  ศิลปาจารย์

- หนังสือส่งเสริมประสบการณ์เรื่อง หนูแป้งสนใจอวัยวะของร่างกาย  โดยนางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.