วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์

(แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี : 2559 – 2562)

“โรงเรียนบ้านแม่สา มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม โดยใช้กระบวนการคิดและเทคโนโลยี  อยู่อย่างพอเพียง ดำรงตนในสังคมประชาธิปไตย”

ปณิธาน           
                มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน    

“ การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ”

พันธกิจ

1.       ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 

2.       ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถนำกระบวนการคิดมาจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.       ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4.       พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.       ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้ที่ดำรงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

 

เป้าประสงค์

1.       นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพทางการศึกษา และเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ  

2.       สถานศึกษาใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

3.       บุคลากรและนักเรียน มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

4.       สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5.       บุคลากรและนักเรียน นำวิถีประชาธิปไตยมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

2.  สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

3.  ส่งเสริมการใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

4.  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรและนักเรียน

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.  สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรและนักเรียน

 

8.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยกิจกรรมสภานักเรียน

อัตลักษณ์         
                “ มารยาทดี มีวินัย ”

เอกลักษณ์
“ บรรยากาศดีมีการจัดการศึกษาที่สร้างสรรค์ ”

คำขวัญ
“ เรียนดี    มีระเบียบ   เพียบพร้อมคุณภาพ ”

วิสัยทัศน์

(แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี : 2559 – 2562)

“โรงเรียนบ้านแม่สา มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

 โดยใช้กระบวนการคิดและเทคโนโลยี  อยู่อย่างพอเพียง ดำรงตนในสังคมประชาธิปไตย”

 

พันธกิจ

1.       ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 

2.       ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถนำกระบวนการคิดมาจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.       ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4.       พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.       ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้ที่ดำรงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

 

เป้าประสงค์

1.       นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพทางการศึกษา และเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ  

2.       สถานศึกษาใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

3.       บุคลากรและนักเรียน มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

4.       สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5.       บุคลากรและนักเรียน นำวิถีประชาธิปไตยมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

2.  สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

3.  ส่งเสริมการใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

4.  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรและนักเรียน

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.  สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรและนักเรียน

8.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยกิจกรรมสภานักเรียน

 

 


 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค์ (Goals)

“โรงเรียนบ้านแม่สา มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม โดยใช้กระบวนการคิดและเทคโนโลยี  อยู่อย่างพอเพียง ดำรงตนในสังคมประชาธิปไตย”  

 

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 

นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพทางการศึกษา และเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ  

ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถนำกระบวนการคิดมาจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานศึกษาใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรและนักเรียน มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้อย่างยั่งยืน

 

ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้ที่ดำรงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

บุคลากรและนักเรียน นำวิถีประชาธิปไตยมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ กลยุทธ์

 

เป้าประสงค์ (Goals)

กลยุทธ์

นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพทางการศึกษา และเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

2) สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

 

สถานศึกษาใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

3) ส่งเสริมการใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

บุคลากรและนักเรียน มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรและนักเรียน

 

 

สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้อย่างยั่งยืน

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

6) สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรและนักเรียน นำวิถีประชาธิปไตยมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

7) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรและนักเรียน

8) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยกิจกรรมสภานักเรียน

 

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แนวทางการพัฒนา (กิจกรรมหลัก)

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

นักเรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

1. พัฒนาการจัดเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และการศึกษาปฐมวัย ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เช่น ค่ายวิชาการ คลังข้อสอบ ข้อสอบคู่ขนาน ฯลฯ

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ STEM,DLIT ,รร.ประชารัฐ , BBL เป็นต้น

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เช่น ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. พัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

6. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องตามระดับชั้น เช่น ทักษะการคิด ทักษะชีวิต เป็นต้น

นักเรียนทุกคน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 9 ประการ และหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัยและศักยภาพ 

2. การนำหลักไตรสิกขา มาสอดแทรกและบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

3. พัฒนาผู้เรียนโดยกิจกรรมสภานักเรียน  

 

2) สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

2. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

3) ส่งเสริมการใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ครูทุกคน ใช้กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามศักยภาพ

 

1. พัฒนาทักษะการคิด โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่  เช่น การสอนแบบ Open Approach , การสอนแบบสืบเสาะ

3. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยเน้นการเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

4. พัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการครูทุกคน ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 

5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องตามระดับชั้น

นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการคิด (เพิ่มจากข้อมูลปีฐาน 58)

4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรและนักเรียน

นักเรียนทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมตามวัยและศักยภาพ

1. พัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทุกชั้นเรียน

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย

4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

บุคลากรทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างยั่งยืน

1. จัดหน่วยบูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การออมทรัพย์

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 อาทิ STEM,DLIT ,รร.ประชารัฐ , BBL เป็นต้น

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

6) สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีเครือข่ายความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชน และอื่น ๆ

 

 

7) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรและนักเรียน

บุคลากรและนักเรียน ทุกคนนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

1. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนตามหลักประชาธิปไตย คือ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกัน

8) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยกิจกรรมสภานักเรียน

 

 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยกิจกรรมสภานักเรียน

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำ ผู้ตาม และเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม/ชั้น/โรงเรียน โดยผ่านกิจกรรมสภานักเรียน

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในการเรียนรู้อยู่ร่วมกัน   

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.