ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจของทางโรงเรียน

1.โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอกจากสำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3

3. โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง ของสำนักงานสาธารณสุข

5. โรงเรียนในโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศ ระดับดีเด่น ของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. โครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบในการสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพโดยใช้แนวคิดฐานปัญญา (BBL)ระดับเหรียญทอง

7. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ของคณะกรรมการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2554

8. โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัวด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาของสภาการศึกษาแห่งชาติ

9. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  ปีการศึกษา 2556

10.สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2556

11. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 ปีพุทธศักราช 2557 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมภาพเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ>>>

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.