วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน              ได้มาจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
                “จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ”

ปณิธาน
                ได้มาจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
                มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน    
ได้มาจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
“ การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ”


เป้าหมาย      
ได้มาจาก นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
“ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ”

อัตลักษณ์         ได้มาจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา คือไหว้สวย มีระเบียบวินัย
                “ มารยาทดี มีวินัย ”

เอกลักษณ์      ได้มาจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือลักษณะเด่นของโรงเรียนบ้านแม่สา
“ บรรยากาศดีมีการจัดการศึกษาที่สร้างสรรค์ ”

คำขวัญ     ได้มาจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา
“ เรียนดี    มีระเบียบ   เพียบพร้อมคุณภาพ ”

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.