ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

เว็บไซต์ผลงานนักเรียน

รวมเว็บไซต์ของ เด็กหญิงพรรณิภา  หมอยาดี

 

การอนุรักษ์ป่าไม้
เด็กชายจ๋ามเมิง ติยะ, เด็กชายอัจฉริยากร สุคำ

ปีใหม่ไทย
สมุนไพรไทย

โดย.. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนยอด

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
โดย..เด็กหญิงชนม์ชนก  อรุณฤกษ์

รวมเว็บนักเรียนจากเว็บ Facebook

ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
โดย..เขมรินทร์  ทิพย์กนก

ผลไม้
โดย… ด.ช.พงศธร  อาษากิจ

e-book ผลงานนักเรียน

การอ่าน
โดย…เด็กหญิงธีรดา  น้อยทู

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
โดย..เด็กชายเขมรินทร์  ทิพย์กนก

ประวัติพระเจ้าแก้วนวรัฐ
โดย… เด็กชายกิติธัช  แซ่ย่าง

พระเจ้าอินทวิชยานนท์
โดย.. เด็กหญิงอ้อย  อิงตา

ระบบสุริยะ
โดย…เด็กชายวรพจน์  แซ่ย่าง

อาหารว่าง
โดย… นางสาวศิริพร  ใจต้้ง

Powerpoint
นิทานอีสป
โดย..เด็กหญิงชนม์ชนก  อรุณฤกษ์

เคโรโระ
โดย…เด็กหญิงนนธิชา  บัวรัตน์

เคโรโระ ป่วนโลก
โดย….เด็กชายอรรถพล  สมคิด

เคโรโระ อ๊บอ๊บป่วนโลก
โดย….เด็กหญิงจีรนันท์  อินทรพล

ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น
โดย…. เด็กชายภานุพงศ์  บุญทา

โดเรม่อน
โดย….เด็กหญิงอรวี  คำใจหนัก

โดเรม่อน2
โดย… เด็กชายพิภพ  ม่วงมี

นก
โดย… นายพนิช  หงษ์สร้อย

วิธีการทำเค้ก
โดย…เด็กหญิงจารุวรรณ   บุญมาแบน

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร
โดย…..เด็กหญิงนันทิชา  บัวรัตน์

ขนมไทย
โดย….เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวรมย์

สุนัข
โดย…เด็กชายอภิชาติ  เสลาคุณ

ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ
โดย… นางสาวณัฐณิการ์  ศรีธิธง

กัญชา
โดย….เด็กชายภานุวัฒน์  กันธะมา

สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
โดย… เด็กหญิงนุชรินทร์  บุญรัตน์

อ่าวปิเละ
โดย… เด็กชายปรีชา มหาไม้

การแข่งรถ
โดย… เด็กชายกิติศักดิ์  ไชยยา

ฟาร์มโชคชัย
โดย…เด็กหญิงนุชรัตน์  ไชยรัตน์

Flower for you
โดย…เด็กหญิงจิรา  พะปอ

ผลไม้
โดย…เด็กหญิงเพียงออ  กันธวงศ์

ขนมไทย
โดย….เด็กชายทิพากร  เทียมทัน

ขนมไทย
โดย….พัชฎาพร  บุญเลิศ

พระพุทธรูป
โดย…เด็กชายภัทรพล  จองแสง

ดอกไม้
โดย….นายวินัย  มาลัย

ผลไม้
โดย….นายกนิษฐ์  ษีดา

ขนมไทย
โดย….เด็กชายอมรเทพ  ต้านคือ

ธรรมชาติ
โดย….เด็กชายกสิน  จะลอ

เกาะ
โดย..นายสุธิ  แซ่ย่าง

สัตว์ป่าสงวน
โดย….. เด็กชายเขมรินทร์  ทิพย์กนก

ผีเสื้อเมืองไทย
โดย…. เด็กชายปสุต  แสนสุภา

ดอกไม้
โดย….เด็กหญิงจุไรรัตน์  ตาเที่ยง

บุคคลสำคัญของโลก
โดย…เด็กหญิงปสุตตา  แสนสุภา

สัตว์สงวน
โดย….เด็กชายจิรวรรษ  มหาไม้

บุคคลสำคัญของโลก
โดย… เด็กหญิงอ้อย  อิงตา

ตัวละครในวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์
โดย….เด็กหญิงปสุตา  แสนสุภา

บรวมบุคคลสำคัญของโลก
โดย…..เด็กหญิงวันวิสา  ชอบเสียง

ไม้มงคล 9 ชนิด
โดย… เด็กชายศรีหนุ่ม  สะอาด

ปลาน้ำจืด
โดย…เด็กชายอนุรักษ์   เลาว้าง

เส้นทางรถไฟเชียงใหม่-นครสวรรค์
โดย……เด็กหญิงวัชราพร   สุภาศรี

ผลไม้ป้องกันโรคได้  
โดย….เด็กชายไพโรจน์  แซ่ย่าง

การ์ตูน
โดย….เสาวลักษณ์   ชาสิงห์แก้ว

โดย : จันทภา แซ่ย่าง

สุภาษิต
http://www.banmaesa.com/m2_51/Aom.exe

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.