การอบรม

สัมมนาเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

22 ตุลาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีวิทยากรจาก สพป.ชม. เขต 2 (ศน.ปาริชาติ เภสัชชา, ศน.จันทกานต์ สิทธิราช)

time

ชมภาพทั้งหมด>>

About thongjak

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.