การอบรม

อบรม DLIT

29-30 /08/2558 คณะครู สพป.ชม. เขต 2 เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชม. เขต 2

IMG_6065

About thongjak

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.