ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้่อหนังสือ

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1-2 และหนังสือเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 130 รายการ

โรงเรียนบ้านแม่สามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1-2 และหนังสือเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 130 รายการ  จำนวน 151,740 บาท

ผู้มีสืทิธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนีี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสัั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านแม่สา

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันบผุ้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านแม่สา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มีนาคม 2558  ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ตัังแต่ 18.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่ www.banmaesa.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053298447 ในวันและเวลาราชการmaesa1_001

ดาวโหลดไฟล์ประกาศสอบราคาหนังสือ>>>

About thongjak

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.