• ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลแม่สา ประจำปี 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>
  • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำกิจกรรมตักบาตรเพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมการทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดสว่างบรรเทิง ชมภาพทั้งหมด>>>>
  • ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านแม่สาทำการซักซ้อมการเปิดกองลูกเสียและการถวายราชสดุดี ชมภาพทั้งหมด>>>>
  • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแมสานำโดยท่านผู้อำนวยการกวิท หมื่นทาได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในพระบรมโกศ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>
  • โรงเรียนบ้านแม่สานำโดยท่านผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทาได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและโครงการของภาคเรียนที่1 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2560   ชมภาพทั้งหมด>>>>
  • โรงเรียนบ้านแม่สาได้จัดงานกรีฑากีฬาสีเพื่อเป็นการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รู้แพ้   รู้ชนะ  และรู้จักการให้อภัย ตั่งแต่วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>
  • ตัวแทนคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในบรมโกศ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ชมภาพทั้งหมด>>>>