• กิจกรรม Asean Day ของโรงเรียนบ้านแม่สา ปี 2559 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 9/8/2559 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ต้อนรับเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน(ร.ร.บ้านแม่ย้อย, ร.ร.บ้านหนองปลามัน, ร.ร.บ้านกาดฮาว)   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 5/8/2559 คณะครู-นักเรียนเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติภายในหมู่บ้านแม่สาหลวง ชมภาพทัั้งหมด>>>
  • 4/8/2559 คณะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสนุกคิด พลังวิทย์ เพื่ออนาคต(Chevron Enjoy Science) เยี่ยมชมโครงการChevron Enjoy Scienceของโรงเรียนบ้านแม่สา ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 19/06/2559 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดพิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีศึกษา 2558 ชมภาพทั้งหมด>>
  • 17/06/2559 อายกลาส ออพติค ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติด้านสายตาให้แก่นักเรียนและคณะครู   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 15/06/59 โรงเรียนบ้านแม่สาได้รับการประเมินต้นแบบสภานักเรียนจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ชมภาพ>>