• โรงเรียนบ้านแม่สา เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
  • 1-4 เมษายน 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา ทัศนศึกษาภาคใต้… ไหว้พระเมืองนครและท่องทะเลภาคใต้ อาทิเช่น ชมปลาโลมาสีชมพูที่ขนอม ชมเกาะกระดาน, เกาะมุก, ถ้ำมรกต, ดำน้ำชมประการังและปลาหลากสีที่ทะเลเมืองตรัง..ฯลฯ ชมภาพทั้งหมด>>
  • 29 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่สา ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและการเตรียมรับเงิน 15 ปีเรียนฟรี ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 20/03/2558 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านแม่สา   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 14 มีนาคม 2558 การแข่งขันกีฬาครุและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ณ สนามกีฬานวมินทราชูทิศ พายัพ   ชมภาพชุดที่ 1 ชมภาพชุดที่ 2
  • ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1-2 และหนังสือเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 130 รายการ โรงเรียนบ้านแม่สามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1-2 และหนังสือเรียนชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 130 รายการ  จำนวน 151,740 บาท ผู้มีสืทิธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนีี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสัั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านแม่สา 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันบผุ้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านแม่สา […]
  • 7-10 มีนาคม 2558 นักเรียนระดับ ม.ต้นทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี, ลพบุรี ฯลฯ ชมภาพชุดที่ 1>>> ชมภาพชุดที่ 2>>>